SPA & WELLNESS ХАРТА

6-ти Световен форум за водатa, 12-17.03.2012, Марсилия, Франция
декември 7, 2011
Включи се в «Синият Клъстер»
декември 14, 2011

SPA & WELLNESS ХАРТА

[meteor_slideshow slideshow=“savewater“ ]

 
За привличане на младите хора към доброволно разпространяване, подкрепа и прилагане на философията за здравословен начин на живот

1. SPA & WELLNESS ХАРТАТА е разработена от «Международен SPA мениджъри клуб”, съорганизатор на „Международен воден мост” 2012 и се предлага да бъде подкрепена от всички участници на IWB’12, включително партньорите от над 30 Университети от Балканския регион, Европа, Америка и Русия.

2. Нейното послание се разпространява с  олимпийския принцип “…важно е участието…” Всеки български гражданин да участва в разпространяване и прилагане на Wellness философията за “здравословен начин на живот”.

3. SPA & WELLNESS ХАРТАТА се разпространява от доброволци с интереси и знания в сферата на SPA и WELLNESS културата. Тази култура да е свързана с животворните свойства на българските минерални води, водотерапиите и аква практиките за превръщането на България в целогодишна туристическа дестинация за SPA и Wellness практики.

4. SPA & WELLNESS ХАРТАТА цели подобряване ефективността на здравната превенция за оптимизиране психо-физическото и емоционално здраве на младите хора  чрез повишаване на тяхната SPA и WELLNESS култура.

5. SPA & WELLNESS ХАРТАТА осъществява значителен принос в промоцията на здравето на младите хора в България, Европа и света като улеснява техните взаимоотношения, споделяне на добри практики и личностни изяви, при повишена творческа и иновативна активност.

6. SPA & WELLNESS ХАРТАТА е независима гражданска доброволческа инициатива, която не е лимитирана за приложение само в България и очаква, чрез формулирането й като «Кауза» във Faceвook да успее да се превърне в Европейска и международна кауза на младите хора.

 

7. WELLNESS ХАРТАТА съдържа 7 ключови думи, които обхващат ежедневието на всеки гражданин на България,Европа и света, които са: «достойнство», «свобода», «равенство», «солидарност към водата», «двигателна активност», «опазване на природата».

 • «ДОСТОЙНСТВО»: хармония между физическия, психологическия, емоционалния и духовен WELLNESS и издигане на личностното достойнство в приоритет;
 • «СВОБОДА»: свободен избор на методиките и въздействията при прилагане на SPA програми и процедури
 • «РАВЕНСТВО»: равенство между мъжете и жените и липса на дискриминация по етнически произход или вероизповедание;
 • «СОЛИДАРНОСТ КЪМ ВОДАТА»: познаване, разпространяване и прилагане на рекреативните свойства на българските минерални води;
 • «ДВИГАТЕЛНА АКТИВНОСТ»: широко разпространяване на ползите и предимствата на аква практиките;
 • «ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДАТА»: приемане на природата като неразделна и важна част от нас самите и полагане на ежедневни усилия за нейното опазване.

 1. SPA & WELLNESS CHARTER was developed by the «International Managers SPA Club», co-organizer of «International Water Bridge» 2012, and is proposed to be supported by all participants of IWB’12, including partners from over 30 universities in the Balkan region, Europe, America and Russia.

2. The Charter’s message propagates one of the principles of the Olympic, that is “the importance of participation…”. Every Bulgarian citizen to participate in the dissemination and application of the Wellness philosophy of <<healthy lifestyle>>.

3. SPA&WELLNESS CHARTER is distributed by volunteers with interests and knowledge in the field of SPA and WELLNESS culture. This culture is associated with life-giving qualities of the Bulgarian mineral water, aqua therapies and aqua practices for turning Bulgaria into a year-round tourist destination for SPA and WELLNESS practice.
4. SPA & WELLNESS CHARTER aims to improve the effectiveness of health prevention for optimizing psycho-physical and emotional health of young people by improving their  SPA and WELLNESS culture.
5. SPA & WELLNESS CHARTER makes a significant contribution to young people’s health promotion in Bulgaria, Europe and the globe by facilitating their relationships, sharing best practices and personal appearances at high creative and innovative activity.
6. SPA & WELLNESS CHARTER is an independent civilian volunteer initiative, which is not limited for use only in Bulgaria and expects by formulating it as a «Cause» in Facevook to be able to become an European and international cause of young people.
7. WELLNESS CHARTER contains the following 7 key words that embrace the daily grind of every citizen of Bulgaria, Europe and the world: «dignity», «freedom», «equality», «solidarity for water», «physical activity», «nature conservation ».
•    «DIGNITY»: harmony between physical, psychological, emotional and spiritual WELLNESS and elevation of personal dignity in priority;
•    «FREEDOM»: free choice of methods and effects in the application of SPA programs and procedures;
•    «EQUALITY»: gender equality and non-discrimination based on ethnic origin or religion;
•    «SOLIDARITY FOR WATER»: knowledge, dissemination and application of the recreational properties of the Bulgarian mineral waters;
•    «PHYSICAL ACTIVITY»: widespread dissemination of the benefits and advantages of aquaculture practices;
•    « NATURE CONSERVATION »: acceptance of nature as an integral and important part of ourselves and exerting daily efforts to protect it.

 SPA & WELLNESS ХАРТА

Для привлечения молодых людей добровольно распространять, поддерживать и осуществлять философии здорового образа жизни

А. SPA & WELLNESS Харта была разработана „Международный клуб SPA менеджеров“ соорганизатор „Международный мост вода“ 2012 года и был предложен для поддерку всеми участниками IWB’12, включая партнеров из более чем 30 университетов в Балканском регионе, Европе, Америке и Россия.

2. Его сообщение похож на олимпийский принцип „… важный вклад …“ каждого гражданина на участие в распространении и внедрении оздоровительный философии „здоровый образ жизни“.

3. SPA & WELLNESS Харта предусматривает добровольцев по распространению знаний в области SPA и WELLNESS культуры. Эта культура связана с живительные свойства минеральных вод и аквакультуры в Болгарии, чтобы стать круглогодичным туристическим направлением для SPA и оздоровительный практике.

4. SPA & WELLNESS Харта является повышение эффективности медицинской профилактики для оптимизации психического и физического и эмоционального здоровья молодых людей в Болгарии за счет увеличения их SPA и WELLNESS культуры.

5. WELLNESS Харта содержит семь ключевых слов, которые составляют повседневную жизнь каждого гражданина Болгарии и Европе, а именно: „Достоинство“, „свобода“, „равенство“, „солидарность с воды“, „физическая активность“, „сохранение“.

 • «достоинство»: гармония между физической, психологической, эмоциональной и духовной WELLNESS и продвижение собственного достоинства в приоритетном порядке;
 •  «Свобода»: свободный выбор методов и последствий в области применения SPA программы и процедуры
 • «равенство»: настоящие равенство и отсутствие дискриминации по признаку этнического происхождения или религии;
 •  «солидарность воды»: знания, распространение и использование рекреационных свойств болгарских минеральных вод;
 •  «физическая активность»: широкое распространение выгод и преимуществ аквакультуры;
 •  «сохранение»: прием природы, как неотъемлемая и важная часть себя и принимать ежедневные усилия для его сохранения.

6. SPA & WELLNESS Харта внесла значительный вклад в укрепление здоровья молодых людей в Болгарии и Европе, способствуя их отношений, обмена передовым опытом и личными видимости, с увеличением творческой и инновационной деятельности.

7. SPA & WELLNESS ХАрта является независимой гражданской инициативы добровольцев, которые не ограничиваются только для использования в Болгарии и сможет стать европейские и международные дела молодых людей.

Comments are closed.

Back To Top