SPA & WELLNESS ХАРТА

Етичен кодекс
декември 21, 2011
Съобщения за пресата
декември 21, 2011

SPA & WELLNESS ХАРТА

За привличане на младите хора към доброволно разпространяване, подкрепа и прилагане на философията за здравословен начин на живот

1. SPA & WELLNESS ХАРТАТА е разработена от «Международен SPA мениджъри клуб”, съорганизатор на „Международен воден мост” 2012 и се предлага да бъде подкрепена от всички участници на IWB’12, включително партньорите от над 30 Университети от Балканския регион, Европа, Америка и Русия.

2. Нейното послание се разпространява с  олимпийския принцип “…важно е участието…” Всеки български гражданин да участва в разпространяване и прилагане на Wellness философията за “здравословен начин на живот”.

3. SPA & WELLNESS ХАРТАТА се разпространява от доброволци с интереси и знания в сферата на SPA и WELLNESS културата. Тази култура да е свързана с животворните свойства на българските минерални води, водотерапиите и аква практиките за превръщането на България в целогодишна туристическа дестинация за SPA и Wellness практики.

4. SPA & WELLNESS ХАРТАТА цели подобряване ефективността на здравната превенция за оптимизиране психо-физическото и емоционално здраве на младите хора  чрез повишаване на тяхната SPA и WELLNESS култура.

5. SPA & WELLNESS ХАРТАТА осъществява значителен принос в промоцията на здравето на младите хора в България, Европа и света като улеснява техните взаимоотношения, споделяне на добри практики и личностни изяви, при повишена творческа и иновативна активност.

6. SPA & WELLNESS ХАРТАТА е независима гражданска доброволческа инициатива, която не е лимитирана за приложение само в България и очаква, чрез формулирането й като «Кауза» във Faceвook да успее да се превърне в Европейска и международна кауза на младите хора.

7. WELLNESS ХАРТАТА съдържа 7 ключови думи, които обхващат ежедневието на всеки гражданин на България,Европа и света, които са: «достойнство», «свобода», «равенство», «солидарност към водата», «двигателна активност», «опазване на природата».

«ДОСТОЙНСТВО»: хармония между физическия, психологическия, емоционалния и духовен WELLNESS и издигане на личностното достойнство в приоритет;
«СВОБОДА»: свободен избор на методиките и въздействията при прилагане на SPA програми и процедури
«РАВЕНСТВО»: равенство между мъжете и жените и липса на дискриминация по етнически произход или вероизповедание;
«СОЛИДАРНОСТ КЪМ ВОДАТА»: познаване, разпространяване и прилагане на рекреативните свойства на българските минерални води;
«ДВИГАТЕЛНА АКТИВНОСТ»: широко разпространяване на ползите и предимствата на аква практиките;
«ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДАТА»: приемане на природата като неразделна и важна част от нас самите и полагане на ежедневни усилия за нейното опазване. 

Для привлечения молодых людей добровольно распространять, поддерживать и осуществлять философии здорового образа жизни

А. SPA & WELLNESS Харта была разработана „Международный клуб SPA менеджеров“ соорганизатор „Международный мост вода“ 2012 года и был предложен для поддерку всеми участниками IWB’12, включая партнеров из более чем 30 университетов в Балканском регионе, Европе, Америке и Россия.

2. Его сообщение похож на олимпийский принцип „… важный вклад …“ каждого гражданина на участие в распространении и внедрении оздоровительный философии „здоровый образ жизни“.

3. SPA & WELLNESS Харта предусматривает добровольцев по распространению знаний в области SPA и WELLNESS культуры. Эта культура связана с живительные свойства минеральных вод и аквакультуры в Болгарии, чтобы стать круглогодичным туристическим направлением для SPA и оздоровительный практике.

4. SPA & WELLNESS Харта является повышение эффективности медицинской профилактики для оптимизации психического и физического и эмоционального здоровья молодых людей в Болгарии за счет увеличения их SPA и WELLNESS культуры.

5. WELLNESS Харта содержит семь ключевых слов, которые составляют повседневную жизнь каждого гражданина Болгарии и Европе, а именно: „Достоинство“, „свобода“, „равенство“, „солидарность с воды“, „физическая активность“, „сохранение“.

  • «достоинство»: гармония между физической, психологической, эмоциональной и духовной WELLNESS и продвижение собственного достоинства в приоритетном порядке;
  •  «Свобода»: свободный выбор методов и последствий в области применения SPA программы и процедуры
  • «равенство»: настоящие равенство и отсутствие дискриминации по признаку этнического происхождения или религии;
  •  «солидарность воды»: знания, распространение и использование рекреационных свойств болгарских минеральных вод;
  •  «физическая активность»: широкое распространение выгод и преимуществ аквакультуры;
  •  «сохранение»: прием природы, как неотъемлемая и важная часть себя и принимать ежедневные усилия для его сохранения.

6. SPA & WELLNESS Харта внесла значительный вклад в укрепление здоровья молодых людей в Болгарии и Европе, способствуя их отношений, обмена передовым опытом и личными видимости, с увеличением творческой и инновационной деятельности.

7. SPA & WELLNESS ХАрта является независимой гражданской инициативы добровольцев, которые не ограничиваются только для использования в Болгарии и сможет стать европейские и международные дела молодых людей.

Comments are closed.

Back To Top