Включи се в «Синият Клъстер»

SPA & WELLNESS ХАРТА
декември 14, 2011
Стани доброволец!-не
декември 14, 2011

Включи се в «Синият Клъстер»

[meteor_slideshow slideshow=“savewater“ ]

 
Ние, организаторите и партньорите на  МЕЖДУНАРОДЕН ВОДЕН МОСТ, осъзнаваме нуждата от прости правила, които да ръководят нашето обществено поведение във връзка с използването и управлението на водите. Едно етично поведение, съобразено със спецификата на водата като незаменим и изчерпаем природен ресурс, който е с изключителна икономическа, социална, жизнено определяща и културна значимост за нашите и бъдещите общества, ще способства изпълнението на Водната визия на Европа 2030 и ще е фактор за корпоративни и индивидуални успехи в управлението на водите.

В потвърждение на твърдата ни позиция на грижа и отговорно отношение при употребата и управлението на питейната вода, ние подкрепяме SPA & WELLNESS ХАРТАТА за здравословен начин на живот и безусловно приемаме правилата от Етичния кодекс на гражданско движение “СИНИЯТ КЛЪСТЕР”.

За да станете сподвижник на младежкото движение „Синия клъстер“ трябва да прочетете публикуваните по-долу документи, да включите бутона „Съгласен съм“ и да дадете писмено обещание, свързано с личното Ви обществено и професионално отношение към ресурса Вода.

 

SPA & WELLNESS ХАРТА

1. SPA & WELLNESS ХАРТАТА е разработена от «Международен SPA мениджъри клуб”, съорганизатор на „Международен воден мост” 2012 и се предлага да бъде подкрепена от всички участници на IWB’12, включително партньорите от над 30 Университети от Балканския регион, Европа, Америка и Русия.

2. Нейното послание се разпространява с олимпийския принцип “…важно е участието…” Всеки български гражданин да участва в разпространяване и прилагане на Wellness философията за “здравословен начин на живот”.

3. SPA & WELLNESS ХАРТАТА се разпространява от доброволци с интереси и знания в сферата на SPA и WELLNESS културата. Тази култура да е свързана с животворните свойства на българските минерални води, водотерапиите и аква практиките за превръщането на България в целогодишна туристическа дестинация за SPA и Wellness практики.

4. SPA & WELLNESS ХАРТАТА цели подобряване ефективността на здравната превенция за оптимизиране психо-физическото и емоционално здраве на младите хора чрез повишаване на тяхната SPA и WELLNESS култура.

5. SPA & WELLNESS ХАРТАТА осъществява значителен принос в промоцията на здравето на младите хора в България, Европа и света като улеснява техните взаимоотношения, споделяне на добри практики и личностни изяви, при повишена творческа и иновативна активност.

6. SPA & WELLNESS ХАРТАТА е независима гражданска доброволческа инициатива, която не е лимитирана за приложение само в България и очаква, чрез формулирането й като «Кауза» във Faceвook да успее да се превърне в Европейска и международна кауза на младите хора.

7. WELLNESS ХАРТАТА съдържа 7 ключови думи, които обхващат ежедневието на всеки гражданин на България,Европа и света, които са: «достойнство», «свобода», «равенство», «солидарност към водата», «двигателна активност», «опазване на природата».

 • «ДОСТОЙНСТВО»: хармония между физическия, психологическия, емоционалния и духовен WELLNESS и издигане на личностното достойнство в приоритет;
 • «СВОБОДА»: свободен избор на методиките и въздействията при прилагане на SPA програми и процедури
 • «РАВЕНСТВО»: равенство между мъжете и жените и липса на дискриминация по етнически произход или вероизповедание;
 • «СОЛИДАРНОСТ КЪМ ВОДАТА»: познаване, разпространяване и прилагане на рекреативните свойства на българските минерални води;
 • «ДВИГАТЕЛНА АКТИВНОСТ»: широко разпространяване на ползите и предимствата на аква практиките;
 • «ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДАТА»: приемане на природата като неразделна и важна част от нас самите и полагане на ежедневни усилия за нейното опазване.

Съгласен съм

Етичен кодекс

В потвърждение на твърдата ни позиция на грижа и отговорно отношение при употребата и управлението на питейната вода, ние безусловно приемаме правилата от Етичния кодекс на гражданско движение “СИНИЯТ КЛЪСТЕР”.

 1. Водата е основна човешка потребност и ние считаме правото на достъп до чиста питейна вода и до канализация за основно човешко право.
 2. Ние се отнасяме към водата както към наше общо наследство, с икономическа, социална, жизненозначима и културна стойност за нашите общества. Водата не е стока като всяка друга - това е крехък ресурс, който не може да бъде заменен с никакъв друг, а ние защитаваме и съхраняваме водата за бъдещите поколения, за устойчиво развитие на нашите общества, нашите икономики и околна среда.
 3. Ние насърчаваме честното, справедливото и устойчивото използване на водните ресурси съобразно нуждите на разнообразната природна среда.
 4. Никога съзнателно или умишлено няма да експлоатираме водните ресурси нито пък ще предизвикваме вредно въздействие върху водната среда.
 5. Ние насърчаваме концепции за интеграция на управлението на околната среда като цяло.
 6. Ние използваме своите знания и опит в служба на общността и постоянно се стремим да научим повече, за да подобряваме управлението и съхранението на водните ресурси.
 7. Ние служим за пример на другите за отговорно поведение към водата и околната среда.
 8. Никога няма да участваме в корупционни практики и ще поддържаме висок стандарт на професионално и лично поведение, което ще служат като пример за другите.
 9. Ние заедно работим за постигането на култура, в която водните ресурси не се губят, замърсяват или експлоатират.
 10. Ние работим за постигане промяна в мисленето, поведението и практиките чрез повишаване информираността по въпроси за водата и за прилагане на подходящи икономически, социални и културни инструменти и стимули.

Съгласен съм

Вие сте: индивидуален членюридическо лицеадминистративен органмедия
Име и Фамилия (задължително)
Email (задължително)
Телефон
Обещание
Предложение
captcha


Личните Ви данни (мейл, телефон) няма да бъдат публикувани, а ще бъдат използвани само за връзка с организаторите.We, the organizers and partners of “International Water Bridge” 2012 Forum, recognize the need of simple rules to guide our social behavior in relation to water use and management. One ethical conduct, consistent with the specifics of water as an irreplaceable and finite natural resource that has great economic, social, and cultural significance for our and future societies, will facilitate the implementation of the Water Vision for Europe 2030 and is a factor in corporate and individual success in water management.

SPA & WELLNESS CHARTER

1. SPA & WELLNESS CHARTER was developed by the «International Managers SPA Club», co-organizer of «International Water Bridge» 2012, and is proposed to be supported by all participants of IWB'12, including partners from over 30 universities in the Balkan region, Europe, America and Russia.
2. The Charter’s message propagates one of the principles of the Olympic, that is “the importance of participation…”. Every Bulgarian citizen to participate in the dissemination and application of the Wellness philosophy of <<healthy lifestyle>>.
3. SPA&WELLNESS CHARTER is distributed by volunteers with interests and knowledge in the field of SPA and WELLNESS culture. This culture is associated with life-giving qualities of the Bulgarian mineral water, aqua therapies and aqua practices for turning Bulgaria into a year-round tourist destination for SPA and WELLNESS practice.
4. SPA & WELLNESS CHARTER aims to improve the effectiveness of health prevention for optimizing psycho-physical and emotional health of young people by improving their  SPA and WELLNESS culture.
5. SPA & WELLNESS CHARTER makes a significant contribution to young people’s health promotion in Bulgaria, Europe and the globe by facilitating their relationships, sharing best practices and personal appearances at high creative and innovative activity.
6. SPA & WELLNESS CHARTER is an independent civilian volunteer initiative, which is not limited for use only in Bulgaria and expects by formulating it as a «Cause» in Facevook to be able to become an European and international cause of young people.
7. WELLNESS CHARTER contains the following 7 key words that embrace the daily grind of every citizen of Bulgaria, Europe and the world: «dignity», «freedom», «equality», «solidarity for water», «physical activity», «nature conservation ».

 • «DIGNITY»: harmony between physical, psychological, emotional and spiritual WELLNESS and elevation of personal dignity in priority;
 • «FREEDOM»: free choice of methods and effects in the application of SPA programs and procedures;
 • «EQUALITY»: gender equality and non-discrimination based on ethnic origin or religion;
 • «SOLIDARITY FOR WATER»: knowledge, dissemination and application of the recreational properties of the Bulgarian mineral waters;
 • «PHYSICAL ACTIVITY»: widespread dissemination of the benefits and advantages of aquaculture practices;

« NATURE CONSERVATION »: acceptance of nature as an integral and important part of ourselves and exerting daily efforts to protect it.
I agree

Ethics

In confirmation of our strong position of caring and responsible attitude in the use and management of drinking water, we unconditionally accept the rules of the Code of Civil Movement "BLUE CLUSTER".
1. Water is a basic human need and we consider the right of access to clean drinking water and sanitation as a basic human right.
2. We treat water as our common heritage with economic, social, and cultural value to our communities. Water is not a commodity like any other - this is a fragile resource, that cannot be replaced by any other, and we protect and store water for future generations, sustainable development of our societies, our economies and environment.
3. We promote fair, equitable and sustainable use of water resources according to the needs of the varied environment.
4. Never knowingly or intentionally will exploit water resources nor will cause harmful effects in the aquatic environment.
5. We encourage concepts for integration of environmental management as a whole.
6. We use our knowledge and experience in community service and constantly strive to learn more to improve management and conservation of water resources.
7. We serve as an example to others to behave responsibly towards the environment and water.
8. Never engage in corrupt practices and maintain high standards of professional and personal conduct, which will serve as an example for others.
9. We work together to achieve a culture, in which water resources are not wasted, polluted or exploited.
10. We work to achieve change in thinking, behavior and practices by raising awareness about water issues and application of appropriate economic, social and cultural tools and incentives.

I agree

You are: individual memberlegal personadministrative authoritymedia
Name (required)
Email (required)
Phone
Promise
Proposal
captcha


your personal data (mail, telephone) will not be published, but will only be used to contact the organizers. Мы, организаторы и парнеры Международного водного моста 2012 понимаем нужда из простые правил для руководство нашей общественой поведение к употребление и управление водных ресурсов. Одно етичное поведение к вода как неотменим и жизниопределяющий природный ресурс, будут помочь при выполнение Водный визии Европе 2030 и будет, фактор для корпоротивных и индивидуальных успехов при управление воды.

Как потверждение нашей твердой позиции на ответственость к воды мы подкрепляем
SPA & WELLNESS ХАРТАТА для здоровой способ жизньи и безусловно применяем правил Етический Кодекс международное движение молодежи „Голубой Кластер”.
Каждой сподвижник „Голубой Клъстер“ должен познакомится с опубликование ниже документы, включит, бутон „СОГЛАСЕН“ и дасть писменное обещание, связоное с его личной позицией и общественой поведение к Водой.

 

SPA & WELLNESS ХАРТА

1.SPA & WELLNESS Харта была разработана "Международный клуб SPA менеджеров" соорганизатор "Международный мост вода" 2012 года и был предложен для поддерку всеми участниками IWB'12, включая партнеров из более чем 30 университетов в Балканском регионе, Европе, Америке и Россия.

2. Его сообщение похож на олимпийский принцип "... важный вклад ..." каждого гражданина на участие в распространении и внедрении оздоровительный философии "здоровый образ жизни".

3. SPA & WELLNESS Харта предусматривает добровольцев по распространению знаний в области SPA и WELLNESS культуры. Эта культура связана с живительные свойства минеральных вод и аквакультуры в Болгарии, чтобы стать круглогодичным туристическим направлением для SPA и оздоровительный практике.

4. SPA & WELLNESS Харта является повышение эффективности медицинской профилактики для оптимизации психического и физического и эмоционального здоровья молодых людей в Болгарии за счет увеличения их SPA и WELLNESS культуры.

5. SPA & WELLNESS Харта содержит семь ключевых слов, которые составляют повседневную жизнь каждого гражданина Болгарии и Европе, а именно: "Достоинство", "свобода", "равенство", "солидарность с воды", "физическая активность", "сохранение".

 • «достоинство»: гармония между физической, психологической, эмоциональной и духовной WELLNESS и продвижение собственного достоинства в приоритетном порядке;
 • «Свобода»: свободный выбор методов и последствий в области применения SPA программы и процедуры
 • «равенство»: настоящие равенство и отсутствие дискриминации по признаку этнического происхождения или религии;
 • «солидарность воды»: знания, распространение и использование рекреационных свойств болгарских минеральных вод;
 • «физическая активность»: широкое распространение выгод и преимуществ аквакультуры;
 • «сохранение»: прием природы, как неотъемлемая и важная часть себя и принимать ежедневные усилия для его сохранения.

6. SPA & WELLNESS Харта внесла значительный вклад в укрепление здоровья молодых людей в Болгарии и Европе, способствуя их отношений, обмена передовым опытом и личными видимости, с увеличением творческой и инновационной деятельности.

7. SPA & WELLNESS Хaрта является независимой гражданской инициативы добровольцев, которые не ограничиваются только для использования в Болгарии и сможет стать европейские и международные дела молодых людей.

.Согласен

ЕТИЧНИЙ КОДЕКС

В подтверждение нашей позитивной убежденности в заботе и ответственности за использование воды, мы разработали и предлагаем для поддержку и распространение ЕТИЧНЙ КОДЕКС международного молодежного движения "ГОЛУБОЙ кластер":

Член 1. Доступ к чистой питьевой воде и безопасной санитарии является основным правом человека, вода является основной потребностью человека.
Член 2. Вода является общим достоянием человечества, со значительными экономическими, социальными и культурными  ценностями для общества.
Член 3. Вода не может быть заменена на любой другой ресурс, поэтому очень важно для сохранения и защиты для будущих поколений и для поддержки устойчивого развития окружающей среды, экономики и общества.
Член 4. Справедливого, равноправного и устойчивого использования водных ресурсов в соответствии с потребностями природного разнообразия.
Член 5. Правильная эксплуатация водных ресурсов и предотвращение негативного или вредного воздействия на водную среду.
Член 6. Разработка и распространение единый концепций комплексного управления окружающей средой и минеральных вод.
Член 7. Улучшение средств управления и охраны водных ресурсов за счет постоянного обогащения знаний, опыта, интеллектуальных и практических навыков и формирования новых отношений в области связи и использования воды.
Член 8. Поведенческая ответственость к воде и природе как стиль и качество жизни.
Член 9. Борьба с коррупцией и террористической практикой и требование высокого уровня профессионального и личностного поведения.
Член 10. Динамическая работа с международных парнера для достижения и реализации новой культуры общения и эксплуатацию водных ресурсов.
Член 11. Распространение инновационной информации о воде и устойчивости мероприятий по достижению изменение образа мыслей, поведения и практики.

Согласен

Вы:
Имя и Фамилия (обязательно)
Email (обязательно)
Телефон
Обещание
Предложение
captcha


Ваши личние данни (мейл, телефон)не будеть опубликонные, а будут използоватся толка для связь между вами и организаторы.

Comments are closed.

Back To Top