За форума

Световен доклад за водите 2014: Вода и Енергия
декември 24, 2013
Хидроенергия
януари 6, 2014

За форума

        wb_logo   ОРГАНИЗАТОРИ

Българските направителствени асоциации Сдружение „Аз обичам водата” и Българска Асоциация по Водите 

организират  на 22 март 2015 година за ЧЕТВЪРТА поредна година “МЕЖДУНАРОДЕН ВОДЕН МОСТ” / Тhe International Water Bridge/.
ИДЕЯТА

На 22 март целият свят чества Световния ден на водата. “МЕЖДУНАРОДЕН ВОДЕН МОСТ ” е иновативно  събитие с домакин София, което  прави възможно обединяването на десетки чествания в различни точки на страната и чужбина, посветени на Световния ден на водата. С помощта на  електронна информационна мрежа от партньори в различни населени места  “МЕЖДУНАРОДЕН ВОДЕН МОСТ”  представя разнообразна палитра от събития, посветени на Световния ден на Водата – 22 март: бизнес изложения, кръгли маси , празнични чествания, изложби, почетни лекции, спортни празници и турнири, почиствания на водни басейни, конференции, прожекции на филми и други. За целта  инициативите севключат в обща ОНЛАЙН видео-мрежа  от изградени за случая временни информационни центрове.   И тази година през целия ден на 22 март по традиция в  онлайн мрежата на Международен Воден Мост ще се осъществяват видео-излъчвания от десетки информационни центрове от страната и чужбина, организирани специално за деня в различни университети, училища, детски градини, административни и търговски центрове. Празничната програма във всички тях ще може да се наблюдава чрез директни включвания онлайн на страницата www.waterbridge.info

Централен информационен център на Международен Воден Мост 2014  е: НАЦИОНАЛЕН МУЗЕЙ  „ЗЕМЯТА И ХОРАТА”, София.

Националната  тема на „Междунарден Воден Мост 2015” е : „ЧЕШМИТЕ НА БЪЛГАРИЯ”

По случай 22 март – световен ден на водата организаторите на “МЕЖДУНАРОДЕН ВОДЕН МОСТ” обявяват фотоконкурс на тема „ЧЕШМИТЕ на България”.       banner_2014_site

“МЕЖДУНАРОДЕН ВОДЕН МОСТ 2015”  се осъществява в подкрепа на международната инициатива на ООН по случай 22 март – световен ден на водата.

ИСТОРИЯ

През предходните две издания на “МЕЖДУНАРОДЕН ВОДЕН МОСТ”  получи подкрепа от еврокомисари, евродепутати,  български министри, кметове, ректори на висши учебни заведения и много други представители на науката, спорта, бизнеса. Форумът бе официално поздравен от ЮНЕСКО, чрез поздравителна телеграма лично от Генералния секретар Ирина Бокова. В младежкото движение „Синият клъстер” се включиха стотици индивидуални членове, които писмено изразиха волята си да се отнасят с уважение и отговорност към изчерпаемите природни ресурси. В партньорската мрежа на  “МЕЖДУНАРОДЕН ВОДЕН МОСТ” като организатори на информационни центрове и тематични събития се включита десетки неправителствени организации, общини, ВиК дружества, студентдски съвети, ученически клубове и неформални обществени организации. Форумът се популяризира с подкрепата на всички национабни телевизионни и радио-медии и бе излъчен от десетки централни и местни медии. “МЕЖДУНАРОДЕН ВОДЕН МОСТ”  цели да се превърне в обща международна кауза и да създаде нова култура на комуникация за водата между младите хора и представителите на бизнеса, гражданския сектор, общинските управи, министерствата, националните, регионалните, европейските и международните политики по темата. С иновативния си  подход форумът работи за обединяване на различните социални партньори като им предостави възможност чрез информационната мрежа на да получават знания и информация както за специфични проблеми, така и за успешните практики в използването и съхраняването на водните ресурси на земята.

        Bulgarien NGO association  “I love Water” and Bulgarian Water Association  organize

International Water Bridge

„International Water Bridge „ is an innovative international event hosted by Sofia, which makes possible the integration of dozens of celebrations in different parts of the country and abroad dedicated to World Water Day. Everyone can join in a common cluster structure built for the occasion temporary data centers with stream connection. All day on March 22 in the online network of the International Water Bridge will carry video broadcasts data center: round tables, festive celebrations, exhibitions, screenings, honorary lectures, open classes, conferences and more. Participants and visitors of individual stocks can tracked on screens in the program information centers in each of the points of the cluster structure and watching online on www.waterbridge.info International Water Bridge aims to become a common international cause and create a new culture of communication for water between young people and representatives of business, civil society, local governments, ministries, national, regional, European and international policies on the subject. With its innovative approach, the Forum works to unite the various social partners by providing them with the opportunity through a network of  International Water Bridge to acquire knowledge and information for specific problems and the best practices in the use and conservation of water resources on earth. The General Information Center of International Water Bridge 2014 is: National Museum “ Earth and Man“ , Sofia. National theme of “ Transnational Water Bridge 2014 “ is: “ DAMS ​​OF BULGARIA “ On the occasion of March 22 – World Water Day organizers of “ International Water Bridge “ announced Photokonkurs “ Dams in Bulgaria.“ “ International Water Bridge 2014 “ carried out in support of the international initiative of the United Nations on the occasion of March 22 – World Water Day theme of water and energy. HISTORY In the previous two editions of “ International Water Bridge “ received support from eurocommissioners , Bulgarian ministers , mayors, rectors of universities and many other representatives of science, sport, business. The forum was officially greeted by UNESCO through personal congratulatory telegram from the General Secretary Irina Bokova . In youth movement “ Blue cluster“ joined hundreds of individual members writing expressed their will to be treated with respect and responsibility to the conservation of exhaustible natural resources. In peer network “ International Water Bridge “ as organizers of information centers and themed events joined dozens of non-governmental organizations , municipalities, water companies , students councils, school clubs and informal community organizations . The forum is promoted with the support of all national televisions and radio media and aired by dozens of central and local media .     .

  22 марта в мире отмечается Всемирный день водных ресурсов. Отмечая Всемирный день воды – 22 марта, мы должны помнить, что вода это наш самый ценный ресурс, которой имеет вожное значение для нашей жизни, нашей экономики и нашей окружающей среды. Ассоциация „Я люблю воду“ и Болгарскоя Асоциация по воды  организирують на 22 марта  “ Международный водный мост „.

Comments are closed.

Back To Top