3-ти Международен симпозиум за технологии за питейни и отпадни води в древните цивилизации 22 – 24 март 2012 г. Истанбул, Турция

Стани доброволец!-не
декември 14, 2011
«Международен воден мост» – 22 Март 2012г – София
декември 16, 2011

3-ти Международен симпозиум за технологии за питейни и отпадни води в древните цивилизации 22 – 24 март 2012 г. Истанбул, Турция

Симпозиумът е посветен на теми, свързани с водоснабдяването и канализацията в древните цивилизации. Събитието ще събере  учени, историци, археолози, инженери от академични индустрии по целия свят. Целите са да се насърчи взаимодействието, да се стимулират дискусии и да се насърчи сътрудничеството между световната водна общност. Симпозиумът ще представи най-големите постижения в почти всички научни области на водата и технологиите за отпадъчни води и управление през хилядолетията. Този симпозиум ще предостави ценна информация за древните технологии за вода и отпадни води с очевидни характеристики на тяхната дълготрайност, адаптивност към околната среда и устойчиво развитие. Ще се направи  сравнение на  технологичното развитие в няколко цивилизации. Тези технологии са в основата на съвременните постижения в сектора на водата и отпадъчните води, инженеринг и управленски практики. Това е най-доброто доказателство, че „миналото е ключът за бъдещето.“
Основните цели на  Специализираната конференция са:
(А) За да се разкрие на културното наследство в няколко региона на света и да покажат древни практики, които са допринесли за развитието на съществуващите технологии в управлението на водите .
(Б) да се опишат и оценят  старите технологии, което в дългосрочен план може да допринесе за управлението на водните системи  и за развитието на интегрирани методологии.
(В) Да се ​​разработят малки децентрализирани системи на основата на стари технологии, чрез използване на ново оборудване, което може да бъде от голяма полза за околната среда в бъдеще.
(Г) Знания за водата и отпадъчни води, свързани с водните услуги, юридически и икономически аспекти.
Теми:

 • Методи, практики и техники за управление на водните ресурсите в древните цивилизации.
 • Подземните водни ресурси, извори и кладенци в древните цивилизации.
 • Градска употреба на водата в древните цивилизации.
 • Градските отпадъчни води и технологии , управление на водите в древните цивилизации.
 • Еволюция на водопроводите и други технологии през хилядолетията.
 • Влияние на старите системи върху  модерни технологии за вода и отпадни води.
 • Социално-икономическа роля на водата в древните цивилизации.


Информация :

Е-мейл: ww2012@itu.edu.tr

www.iwa-ww2012.orgThe Symposium is dedicated to themes relevant to water and wastewater technologies in ancient civilizations. The event will bring together research scientists, historians, archaeologists, engineers from academic to industries around the world. Its objectives are to foster interactions, stimulate discussions and promote co-operation among the global water community. The Symposium will present the major achievements in nearly all scientific fields of water and wastewater technologies and management throughout the millennia. This Symposium will provide valuable insights into the ancient water and wastewater technologies with apparent characteristics their durability, adaptability to the environment, and sustainability. A comparison of the water technological developments in several civilizations will be undertaken. These technologies are the underpinning of modern achievements in water and wastewater engineering and management practices. It is the best proof that “the past is the key for the future.”

The principal aims of the 3rd IWA Specialized Conference are:
(a) To reveal the cultural heritage in several regions of the world and to make visible the archaeological remnants of practices which have contributed to the evolution of the existing technologies in water and wastewater management.
(b) To describe and evaluate the old technologies, which on a long term may contribute to water and wastewater management systems and to the development of integrated methodologies.
(c) To develop small decentralized systems based on old technologies using new equipment, which may be of great
significance for water, wastewater, and environment management in the future.
(d) Water and wastewater knowledge related to the water services, juridical and economical aspects.

Proposed Themes:

 • Methods, practices, and techniques of water and wastewater resources management in ancient civilizations.
 • Groundwater resources, cisterns, qanats (kareez) and wells in ancient civilizations.
 • Urban water use in ancient civilizations.
 • Urban wastewater and storm water management technologies in ancient civilizations.
 • The evolution of aqueducts and other relevant technologies through the milennia.
 • Old influence in modern water and wastewater technologies.
 • The socio-economic role of water in ancient civilizations.


Contact: Conference Secretariat
E-mail: ww2012@itu.edu.tr
Website: www.iwa-ww2012.org

Comments are closed.

Back To Top