Синия Клъстер

[meteor_slideshow slideshow=“savewater“ ]
«Синия Клъстер» e  международно младежко движение, което ще събира добри практики,  иновационни идеи и концепции за водата, които ще бъдат насочени към политици, кметове, експерти, професионалисти и млади хора, ще създава изобилие от бизнес възможности, ще привлича все по- широк кръг от хора, прилагащи здравословен начин на живот, чрез живата сила на водата – на национално, балканско, европейско и световно равнище.[meteor_slideshow slideshow=“savewater“ ]
“Blue Cluster” is international youth movement, which collects best practices, innovative ideas and concepts for water to be directed at politicians, mayors, experts, professionals and young people. It will create new business opportunities and attract a wide range of people applying a healthy lifestyle through the water life force– at national, Balkan, European and global level.

Back To Top