Световен доклад за водите 2014: Вода и Енергия

Конференция – подготовка за Световния ден на водата 2014
декември 24, 2013
За форума
януари 5, 2014

Световен доклад за водите 2014: Вода и Енергия

 

Вода и Енергия са тясно свързани и силно взаимозависими. Направените избори и действия, предприети за тяхното взаимодействие, може да се отразят както положително, така и отрицателно. Компромисите трябва да бъдат управлявани, за да се ограничат негативните въздействия и да поощрят възможностите за синергия. Вода и Енергия са от решаващо значение за въздействие върху намаляването на бедността, както директно, като една от Целите на хилядолетието, която ще допринесе за развитието и подобряването на достъпа до вода, канализация, електричество и енергийни източници и косвено, чрез обвързване на вода и енергия с икономическия растеж с крайна цел – намаляване на бедността.
С оглед на Целите за устойчиво развитие 2015, които са свързани с постигането на по-голям достъп до водни и енергийни услуги, това пето издание на Световния доклад на ООН за развитието на водата има за цел да информира хората вземащи решения и всички заинтересовани лица  за потенциалните синергии и възможните компромиси при осъществяване на тези взаимовръзки както и да подчертае необходимостта от подходящи отговори и регулаторни рамки, които представляват двата приоритета: Вода и Енегия. В доклада е направен пълен преглед на основните и нововъзникващи тенденции от цял свят, с примери за това, как някои предизвикателства са отработени, как са отстранени евентуални рискови последици, какви са политическите действия, които могат да приемат заинтересованите страни и международната общност.
Световният доклад за развитие на водите (WWDR) се изработва от Програмата за оценка на ООН-вода, под ръководството на ЮНЕСКО и е резултат от съвместните усилия на агенциите на ООН и юридическите лица, които  съставляват ООН-Вода, работещи в партньорство с правителства, международни и неправителствени организации и други заинтересовани страни.
Предишният доклад от 2012 бе тригодишен и включваше цялостното състояние, управление и използване на световните водни ресурси. След подробен преглед на доклада бе решено да се насрочи по-кратка годишна версия на доклада, която да посочи по-конкретни факти.

 

Първото издание на годишния доклад ще се занимае с темата „Вода и Енергетика“, която официално ще бъде стартирана по време на основните тържества за Световния ден на водата в Токио – на 21 март 2014г.
Water and energy are closely interconnected and highly interdependent. Choices made and actions taken in one domain can greatly affect the other, positively or negatively. Trade-offs need to be managed to limit negative impacts and foster opportunities for synergy. Water and energy have crucial impacts on poverty alleviation both directly, as a number of the Millennium Development Goals depend on major improvements in access to water, sanitation, power and energy sources, and indirectly, as water and energy can be binding constraints on economic growth – the ultimate hope for widespread poverty reduction.

In view of the post-2015 Sustainable Development Goals, likely to include increased access to water and energy services, this fifth edition of the United Nations World Water Development Report seeks to inform decision-makers (inside and outside the water and energy domains), stakeholders and practitioners about the interlinkages, potential synergies and trade-offs, and to highlight the need for appropriate responses and regulatory frameworks that account for both water and energy priorities. The Report provides a comprehensive overview of major and emerging trends from around the world, with examples of how some of the trend-related challenges have been addressed, their implications for policy-makers, and further actions that can be taken by stakeholders and the international community.
About the Report

The World Water Development Report, or WWDR, is produced by the World Water Assessment Programme, a programme of UN-Water hosted by UNESCO, and is the result of the joint efforts of the UN agencies and entities which make up UN-Water, working in partnership with governments, international organizations, non-governmental organizations and other stakeholders.

The report was until 2012 a comprehensive, triennial report on the state, use and management of the world’s water resources. After an detailed review and stakeholder surveys on the scope and purposes of the report, it was decided to make it an annual and more concise publication that is increasingly facts-based and has a more specific thematic focus.

The first edition of the annual report will address the theme „Water and Energy“ in 2014 and will be launched during the main World Water Day celebrations in Tokyo, Japan on 21 March 2014.

Starting in 2014, the theme of the World Water Development Report and that of World Water Day will be harmonized in order to provide a deeper focus and in-depth analysis of a specific water-related issue every year.

Comments are closed.

Back To Top