Световен ден на водата 2014: Вода и Енергия

Деца от габровски училища се превърнаха в пазители на водата
март 26, 2013
Конференция – подготовка за Световния ден на водата 2014
декември 24, 2013

Световен ден на водата 2014: Вода и Енергия

световен ден на водата 2014 - лого

Световен ден на водата 2014: ВОДА И ЕНЕРГИЯ

Вода и Енергия са взаимосвързани и взаимозависими. Преизводството и преноса на енергия изисква използването на водните ресурси, особено от водни, ядрени и турмални енергоизточници. От друга страна 8% от световния добив на енергия се използва за изпомпване, пречистване и транспортиране на вода до различни потребители. През 2014 г.  ООН ще работи в тясно сътрудничество с държавите-членки и другите заинтересовани страни за колективно насочване на вниманието към връзката между Вода и Енергия. Тази взаимовръзка е от жизнено значение  особено във връзка с преодоляването на неравенството и подобряване на битовите условия на хората, които живеят в гета и бедни селски райони. За много от тях достъпът до чиста питейна вода, подходяща канализация и безопасна храна е въпрос на оцеляване, което в голяма степен зависи от вида и качеството на енергийните услуги.  Световната годишна тема Вода и Енергия има също за цел да улесни разработването на политики и хоризонтални рамки от мостовите министерства и сектори, водещи по пътя към енергийната сигурност и устойчивото използване на водите в зелената икономика. Особено внимание ще се обърне на  отличаването на най-добрите практики, които могат да направят с вода реална и ефективна „зелена индустрия” . Цели на Световния ден на водата 2014: 1.    Повишаване информираността за взаимовръзките между  вода и енергия; 2.    Принос към политическия диалог, който се фокусира върху широк спектър от въпроси, свързани с взаимовръзката Вода и Енергия; 3.    Да демонстрира, чрез каузи, вземането на решения в енергийиния сектор и сферата на водите, че интрегрираните подходи и решения по водно-енергийните въпроси могат да постигнат по-големи икономически и социални въздействия; 4.    Да идентифицира политическите формулировки на въпросите, свързани с развитието и капацитета, в които организацията ООН, може да направи значителен принос; 5.    Да определи ключовите заинтересовани страни във връзката Вода – Енергия и активно да ги ангажира в по-нататъшното развитие на водно-енергийнтие връзки. Източник: unwater.org

  Water and energy are closely interlinked and interdependent. Energy generation and transmission requires utilization of water resources, particularly for hydroelectric, nuclear, and thermal energy sources. Conversely, about 8% of the global energy generation is used for pumping, treating and transporting water to various consumers. In 2014, the UN System – working closely with its Member States and other relevant stakeholders – is collectively bringing its attention to the water-energy nexus, particularly addressing inequities, especially for the ‘bottom billion’ who live in slums and impoverished rural areas and survive without access to safe drinking water, adequate sanitation, sufficient food and energy services. It also aims to facilitate the development of policies and crosscutting frameworks that bridge ministries and sectors, leading the way to energy security and sustainable water use in a green economy. Particular attention will be paid to identifying best practices that can make a water- and energy-efficient ‘Green Industry’ a reality. Objectives of World Water Day in 2014

Selling fuel wood at wood market in Cambodia ©FAO/J. Koelen

  •     Raise awareness of the inter-linkages between water and energy
  •     Contribute to a policy dialogue that focuses on the broad range of issues related to the nexus of water and energy
  •     Demonstrate, through case studies, to decision makers in the energy sector and the water domain that integrated approaches and solutions to water-energy issues can achieve greater economic and social impacts
  •     Identify policy formulation and capacity development issues in which the UN system, in particular UN-Water and UN-Energy, can offer significant contributions
  •     Identify key stakeholders in the water-energy nexus and actively engaging them in further developing the water-energy linkages
  •     Contribute as relevant to the post-2015 discussions in relation to the water-energy nexus.

www.unwater.org  

Comments are closed.

Back To Top