Етичен кодекс

Концепция
декември 21, 2011
SPA & WELLNESS ХАРТА
декември 21, 2011

Етичен кодекс

blue_cluster-RGB-dark-350x100

Ние, организаторите и партньорите на форума “Международен Воден Мост”, осъзнаваме нуждата от прости правила, които да ръководят нашето обществено, професионално и личностно поведение при използването и управлението на водните ресурси на земята. Спецификата на водата като незаменим и изчерпаем природен ресурс е с изключително икономическо, социално, жизненоопределящо и културно значение.  Водната визия на Европа 2030 се нуждае от прилагането на етичен кодекс в общуването и управлението на питейната вода за постигане на корпоративни и индивидуални успехи от бъдещите  генерации и общества.
В потвърждение на позитивната ни убеденост за грижа и отговорно отношение при употребата на водата, ние разработихме и предлагаме за подкрепа и разпространение Етичeн кодекс на международното младежко движение “СИН КЛЪСТЕР”:

Член 1. Достъпът до чиста питейна  вода и безопасна канализация е основно човешко право, а Водата е основна човешка потребност.
Член 2. Водата е общо наследство на човечеството, със значителна икономическа, социална, жизненозначима и  културна стойност за обществата.
Член 3. Водата не може да бъде заменена с никакъв друг ресурс, ето защо е важно  тя да се съхранява и защитава за бъдещите поколения и в подкрепа на устойчивото развитие на околната среда, икономиката и обществата.
Член4. Честно, справедливо и устойчиво използване  на водните ресурси съобразно нуждите на природното разнообразие.
Член 5. Коректно експлоатиране на водните ресурси и недопускане на негативно или вредно въздействие върху водната среда.
Член 6. Разработване и разпространяване на единни концепции за интегрирано управление на околната среда и минералните води.
Член 7. Усъвършенстване на инструментите за управление и съхраняване на водните ресурси, чрез постоянно обогатяване на знания, опит, интелектуални и практически умения и формиране на нови отношения в общуването и използването на водата.
Член 8. Поведенческа отговорност към водата и природата, която  да е стил и качество на живот.
Член 9. Противодействие на корупционни и терористични практики, прилагане и изискване на висок стандарт на професионално и лично поведение.
Член 10. Динамична работа на международни партньорски екипи за постигане и прилагане на нова култура за общуване и експлоатиране на водните ресурси .
Член 11. Разпространяване на иновативни информационни пакети за водата и устойчивост на дейностите за постигане  на промяна в мисленето, поведението и практиките.

blue_cluster-RGB-dark-350x100


We, the organizers and partners of the forum „International Water Bridge“ , understand the need of simple rules that govern our society, professional and personal conduct for the use and management of water resources on earth.  Water vision of Europe 2030 requires implementation of a code of ethics in communication and management of drinking water to achieve corporate and individual success of future generations and societies.
In confirmation of our positive conviction of care and responsibility in the use of water, we have developed and offer support and distribution of Code Etichen international youth movement „BLUE CLUSTER“:

Rool 1. Access to clean drinking water and safe sanitation is a basic human right, water is a basic human need.

Rool 2. Water is the common heritage of mankind, with significant economic, social, and cultural zhiznenoznachima value to society.

Rool 3. Water can not be replaced by any other resource, so it is important to preserve and protect for future generations and to support sustainable development of environment, economy and society.

Rool 4. Fair, equitable and sustainable use of water resources according to the needs of natural diversity.

Rool 5. Proper exploitation of water resources and avoiding negative or harmful effects on the aquatic environment.

Rool 6. Development and dissemination of uniform concepts for integrated environmental management and mineral waters.

Rool 7. Improve management tools and conservation of water resources through continuous enrichment of knowledge, experience, intellectual and practical skills and forming new relationships in communication and use of water.

Rool 8. Behavioral commitment to water and nature, that is style and quality of life.

Rool 9. Fighting corruption and terrorist practices and require a high standard of professional and personal conduct.

Rool 10. Dynamic work of international partner teams to achieve and implement a new culture of communication and exploitation of water resources.

Rool 11. Dissemination of innovative information package on water and sustainability of the activities to achieve change in thinking, behavior and practices.

blue_cluster-RGB-dark-350x100

Мы, организаторы и партнеры форума „Международный водный мост“ , осознаваем потребность в простых правил, которые управляют нашим обществом, профессиональные и личные поведения для использования и управления водными ресурсами на Земле. Специфика воды как неотъемленой и ограниченных природных ресурсов есть значительной экономической, социальной и культурной важности для человеческом общество. Водое видение  2030 требует внедрения кодекса этики в области связи и управления питьевой воды для достижения корпоративного и индивидуального успеха будущих поколений и общества.
В подтверждение нашей позитивной убежденности в заботе и ответственности за использование воды, мы разработали и предлагаем для поддержку и распространение ЕТИЧНЙ КОДЕКС международного молодежного движения „ГОЛУБОЙ кластер“:

 

Член 1. Доступ к чистой питьевой воде и безопасной санитарии является основным правом человека, вода является основной потребностью человека.

Член 2. Вода является общим достоянием человечества, со значительными экономическими, социальными и культурными  ценностями для общества.

Член 3. Вода не может быть заменена на любой другой ресурс, поэтому очень важно для сохранения и защиты для будущих поколений и для поддержки устойчивого развития окружающей среды, экономики и общества.

Член 4. Справедливого, равноправного и устойчивого использования водных ресурсов в соответствии с потребностями природного разнообразия.

Член 5. Правильная эксплуатация водных ресурсов и предотвращение негативного или вредного воздействия на водную среду.

Член 6. Разработка и распространение единый концепций комплексного управления окружающей средой и минеральных вод.

Член 7. Улучшение средств управления и охраны водных ресурсов за счет постоянного обогащения знаний, опыта, интеллектуальных и практических навыков и формирования новых отношений в области связи и использования воды.

Член 8. Поведенческая ответственость к воде и природе как стиль и качество жизни.

Член 9. Борьба с коррупцией и террористической практикой и требование высокого уровня профессионального и личностного поведения.

Член 10. Динамическая работа с международных парнера для достижения и реализации новой культуры общения и эксплуатацию водных ресурсов.

 

Член 11. Распространение инновационной информации о воде и устойчивости мероприятий по достижению изменение образа мыслей, поведения и практики.

Comments are closed.

Back To Top