22 март – Световен ден на водата

Цели
декември 21, 2011
Концепция
декември 21, 2011

22 март – Световен ден на водата

[meteor_slideshow slideshow=“events“]
Честванията  през 2012 година по случай Световния ден  на водата ще преминат под мотото “Безопасност на вода и храна”.

Според данните от доклад на ФАО към ООН  през последните 50 години значително се е увеличило производството на хранителни продукти, което е свързано с изключително голям разход на вода.

  • От 2 000 до 5 000 литра вода са нужни  за производството на ежедневната храна на един човек.
  • За добива  само на 1 килограм  ориз се изразходват от 1 000-3 000 литра вода, а за обработката на кило говеждо месо отиват от 13 000 до 15 000 литра.
  • Всеки ден 2 милиона тона  човешки боклуци се изхвърлят в питейните води. В развиващите се страни 70% от промишлени отпадъци се стичат  непречистени във водоемите и така замърсяват водоснабдителните мрежи.
  • За последните 50 години пък 25% от обработваемите площи вече са безвъзвратно деградирали заради липса на устойчиви управленченски практики. Същевременно прирастът на населението на планетата расте и ако прогнозите се сбъднат през 2050 земеделските земи ще трябва да изхранват и създатат поминък за още 2,7 милиарда души.

Това е само част от черната статистика, обричаща човечеството на жажда, глад и болести, която реално ще се сбъдне, ако не се подобри ефективността на опазване и използване на водните ресурси.
През 1992 година на международна конференция по околната среда и развитието (UNCED), която се провежда в Рио де Жанейро, Бразилия се приема резолюция, според която 22 март се обявява за Световен Ден на Водата. Така от 1993 г. на много места по света се организират разнообразни събития, които целят да информират обществата и да привлекат вниманието на повече хора към сериозните проблеми с питейната вода в световен мащаб.
По информация на ООН-Вода днес на планетата 27% от градското население няма достъп до водопроводна мрежа, четвърт от жителите – 790 милиона души са лишени от възможността да ползват канализационна система. И още, от 250 до 500 милиона кубически метра питейна вода ежегодно се губят във ВиК системите на градовете в следствие на течове и аварии.

[meteor_slideshow slideshow=“events“]
Celebrations in 2012 to mark World Water Day will pass under the motto ” Water and food Security.”

According to the FAO report to the UN in the past 50 years the food production has significantly increased, which is associated with extremely high water consumption.

•     From 2000 to 5000 liters of water are needed to produce the daily food of a man.

•      Between 1000 and 3000 liters of water are spent for the extraction of only one kilogram of rice and from 13,000 to 15,000 liters for the processing of kilo beef.

•     Two million tons of human garbage is disposed of in drinking water every day. In developing countries, 70% of industrial waste is pouring untreated into waterways and so contaminate the water supply networks.

•     For the past 50 years, even 25% of arable lands are irreversibly degraded because of lack of sustainable land management practices. Meanwhile the growth of world population increases and if the predictions come true, in 2050 agricultural land will have to feed and create livelihood for additional 2.7 billion people.

This is only part of the black statistics, which dooms the humanity of thirst, hunger and disease and will actually fulfill if the effective protection and use of water resources do not improve.

In 1992 United Nations Conference on Environment and Development (UNCED), held in Rio de Janeiro, Brazil adopted a resolution whereby declared 22 March as the World Water Day. This is why, since 1993 in many places around the world various events are organized, that aims to inform the public and to attract more people towards the serious problems with drinking water worldwide. According to the UN-Water today 27% of urban population on the planet has no access to water conduits, a quarter of the population – 790 million people are deprived of the opportunity to use the sewer system. And yet, from 250 to 500 million cubic meters of drinking water are lost annually in the water systems of cities as a result of leaks and accidents.

 

Праздники в 2012 году пройдет под девизом „Безопасность воды и пищи.“
Согласно докладу ФАО ООН в последние 50 лет значительно возросло производство продуктов питания, что связано с чрезвычайно высоким потреблением воды.
С 2000 до 5000 литров воды, необходимой для производства ежедневной пище человека. Для извлечения только один килограмм риса расходуется 1000-3000 литров воды, а также обработки говядины килограмма перейти от 13000 до 15000 литров. Каждый день, 2 млн. тонн человека мусор выбрасывать в питьевой воде. В развивающихся странах 70% промышленных отходов заливки необработанного в водоемы и так загрязняют водопроводных сетей. За последние 50 лет, а то и 25% пахотных земель, необратимо деградировали из-за отсутствия устойчивой практики управления. Между тем рост мирового населения растет и прогнозы сбылись в 2050 году сельскохозяйственные земли придется кормить создатель и средств к существованию для дополнительных 2,7 млрд. человек.
Это только часть из черного статистику обрекает человечество от жажды, голода и болезней, которые на самом деле будет выполнено, если не более эффективной защиты и использования водных ресурсов.
София будет иметь честь быть первым хозяином Международного мост воды, организованной по случаю 22 марта – Всемирный день водных ресурсов. Информационный центр проекта строительства Центральная баня в Софии.

Comments are closed.

Back To Top